Swaziland 

Shibucho Victor Gwebu

Background :

Born 25 December 1976. Started with Kyokushin in 1988. In 1997, he joined Ashihara Karate under the late Mathokoza Dlamini. In 1997 and 1998, he competed in the Sabaki Challenge Championships in Cape Town. In 1999, he started working for Swaziland Post and Telecommunications as a storekeeper and in 2000 was promoted to be a purchasing clerk.

Currently he serves as the senior most student for the Swaziland Ashihara Karate Association and also serves as the General Secretary seeing to the Management of the Association.
 
 

Senior Students
Victor Gwebu
Wisdom Mhlongo
Benjamin Msibi
Thami Tsabedze

Others coming soon!

Contact Details
 
 

Nhlanhla Shongwe, President Victor Gwebu, Instructor
Tel. 09268 405 2188/405 2126 (w) Tel.  09268 405 2139/405 2415
Fax: 09268 405 2062

 
 
 

Training Details

Dojo
 

Teachers 

Dojo Kun in Siswati

Siswati (Swaziland)

1. Inhlonipho kutoba yintfo lesiyiphakamisako futsi lesitohlala nayo isiphakamisa.

2. Sitokwenta konkhe lokusemandleni etfu ekuphakamisa umndlandla wetfu.

3. Sitokwenta ngemandla etfu kuphakamisa lizinga ngeku cophelela.

4. Sitohlala sinemfutfo ngasosonkhe sikhatsi.

5. Kwamanje sitakwentama ngalokusemandleni etfu siphindze setame kwenta kancono esikhatsini lesitako.

6. Ikarate sitohlala siyisebentisa imihla nemalanga, njenge sikhali sekulwa nebumatima bemphilo yetfu.

Many thanks to Mrs Lindi Dlamini of Swaziland for the translation.
 
 
Return to Home Page

Updated by Hoosain Narker